Od zespołu ARKADII dla wszystkich maturzystów – słonik z uniesioną trąbą na szczęście.

Połamania pióra!

slonik

Matura – to trzeba wiedzieć!!!

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

Egzaminy  obowiązkowe :

  • Należy przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Przedmiotami obowiązkowymi są : język polski, matematyka, i język obcy nowożytny ( np. język angielski, język niemiecki, język francuski itp.).
  • Należy przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
  • Należy przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE
część pisemna część ustna
·         Język polski (poziom podstawowy)

·         Język obcy nowożytny ( poziom podstawowy)

·         Matematyka

·         język mniejszości narodowej ( poziom podstawowy)

·         Język ustny ( bez określonego poziomu)

·         Język obcy nowożytny : angielski, niemiecki, rosyjski hiszpański, francuski i włoski ( bez określenia poziomu)

·         Język mniejszości narodowej ( bez określenia poziomu)

PRZEDMIOTY DODATKOWE
część pisemna część ustna
·         Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego.

·         Każdy uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych.

·         Przedmioty dodatkowe uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym ( lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego).

·         Biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

·         Dotyczy tylko języków obcych

 

 

DEKLARACJE MATURALNE

Deklaracje maturalne są dostępne w sekretariacie naszej szkoły i należy je do 30 września wypełnić, podpisać i złożyć do dyrektora szkoły. Na tak złożoną wstępną deklarację maturalną można do dnia 07 lutego nanieść zmiany.

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych – na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

Harmonogram egzaminu maturalnego jest przekazywany w wersji papierowej dla każdego absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego.