Oferujemy kierunki:

 • TECHNIK ADMINISTRACJI;
 • TECHNIK BHP;
 • TECHNIK INFORMATYK;
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY – KIERUNEK MEDYCZNY;
 • OPIEKUN MEDYCZNY – KIERUNEK MEDYCZNY.

Wszystkie kierunki są bezpłatne !!!

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI  NIE JEST POTRZEBNY,

ABY ZAPISAĆ SIĘ DO SZKOŁY POLICEALNEJ!

WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO  UKOŃCZENIA SZKOŁY  ŚREDNIEJ!

 

TECHNIK ADMINISTRACJI (2 LATA)

Kierunek kończy się uzyskaniem tytułu ,,Technika administracji”.
Możliwość zatrudnienia dla słuchacza kończącego kierunek technik administracji staje się praktycznie nieograniczona. Absolwent może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej czy gospodarczej, biurach, urzędach, administracji państwowej czy każdej firmie prywatnej!

         U nas nauczysz się m.in.

 • redagować pisma, prowadzić korespondencję, sprawozdania czy notatki służbowe;
 • przygotowywać projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, wszelkich instrukcji;
 • sporządzać protokoły umów cywilnoprawnych, regulaminy pracy i wynagrodzenia;
 • analizować i poprawnie stosować normy prawne;
 • gromadzić i odpowiednio wykorzystywać zebrane informacje w sprawach decyzyjnych;
 • zasad organizacji i zarządzania ogólnego;
 • posługiwać się dokumentacją księgową;
 • prowadzić sprawozdania finansowe, majątkowe oraz statyczne;
 • kreować dobry wizerunek firmy (prowadzić spotkania służbowe, stosować zasady etyki zawodowej);
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pacy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Forma zajęć:

szkoła zaoczna (zajęcia tylko 2 razy w miesiącu, 2 weekendy w miesiącu).

Korzyści:

 • każdy słuchacz kierunku Technik administracji bezpłatnie uzyskuje indeks i legitymację, które uprawniają do zniżek,
 • wystawiamy darmowe zaświadczenia o nauce,
 • wszystkie egzaminy są bezpłatne,
 • zapewniamy bezpłatne pomoce naukowe,
 • kapitalna, rodzinna atmosfera,
 • kształcenie na najwyższym poziomie,
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza,
 • doskonała, kompetentna obsługa,
 • nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów!

 

TECHNIK INFORMATYK (2 LATA)

Kierunek kończy się uzyskaniem tytułu ,,Technika informatyki”.

Możliwość zatrudnienia jako informatyk we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery: w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, w urzędach, biurach, przedsiębiorstwach każdej gałęzi przemysłu.

U nas nauczysz się m.in.:

– montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych

– projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami

– projektowania baz danych i administrowania bazami danych

– tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Forma zajęć:

szkoła zaoczna (zajęcia tylko 2 razy w miesiącu, 2 weekendy w miesiącu).

Korzyści:

 • każdy słuchacz kierunku Technik administracji bezpłatnie uzyskuje indeks i legitymację, które uprawniają do zniżek,
 • wystawiamy darmowe zaświadczenia o nauce,
 • wszystkie egzaminy są bezpłatne,
 • zapewniamy bezpłatne pomoce naukowe,
 • kapitalna, rodzinna atmosfera,
 • kształcenie na najwyższym poziomie,
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza,
 • doskonała, kompetentna obsługa,
 • nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów!

 

TECHNIK BHP (1,5 ROKU)

Możliwość zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz przedsiębiorstwach prywatnych, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwe zatrudnienie również w instytucjach oraz urzędach państwowych.

Forma zajęć :

 • nauka w szkole trwa 1,5 roku, po tym czasie słuchacze przystępują do organizowanego przez OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu) ,
 • – w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

U nas nauczysz się m.in.:

 • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Korzyści:

 • każdy słuchacz bezpłatnie uzyskuje indeks i legitymację, które uprawniają do zniżek,
 • wystawiamy darmowe zaświadczenia o nauce,
 • wszystkie egzaminy są bezpłatne,
 • zapewniamy bezpłatne pomoce naukowe,
 • kapitalna, rodzinna atmosfera,
 • kształcenie na najwyższym poziomie,
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza,
 • doskonała, kompetentna obsługa,
 • nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów!

SZKOŁA CAŁKOWICIE BEZPŁATNA!

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (2 LATA)

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zdanym egzaminie na koniec czwartego semestru
 • terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta;
 • terapeuta zajęciowy to osoba, która interesuje przystosowana do pracy nad psychologią i pedagogiką, łatwo nawiązująca kontakty interpersonalne;

Potencjalne miejsca pracy:

 • domy dziecka;
 • domy pomocy społecznej;
 • domy dziennego pobytu;
 • pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych,
 • szpitale,
 • placówki opiekuńcze,
 • przychodnie.

Nauka w systemie wieczorowym – zajęcia co dwa tygodnie – w piątki późnym popołudniem oraz w soboty i niedziele.

Program nauczania:

 1. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia;
 2. Język obcy w terapii zajęciowej;
 3. Podstawy psychologii i pedagogiki;
 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy;
 5. Język migowy;
 6. Podstawy terapii zajęciowej;
 7. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 8. Prowadzenie terapii zajęciowej
 9. Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
 10. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwent potrafi:

 • nawiązywać i podtrzymywać kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniający diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizować działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu terapeutycznego.

SZKOŁA POSIADA PODPISANE LISTY INTENCYJNE, ZAPEWNIAJĄCE NASZYM SŁUCHACZOM ODBYCIE NIEZBĘDNYCH PRAKTYK WE WSKAZANYCH PRZEZ SZKOŁĘ OŚRODKACH, W DOGODNYM DLA SŁUCHACZY TERMINIE!

OPIEKUN MEDYCZNY (1 ROK)

 • absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zdanym egzaminie na koniec czwartego semestru
 • opiekun medyczny aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik  w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania fizycznego pacjenta;

Potencjalne miejsca pracy:

 • domy pomocy społecznej;
 • domy dziennego pobytu;
 • pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych,
 • szpitale,
 • placówki opiekuńcze,
 • przychodnie.

Nauka w systemie wieczorowym – zajęcia co dwa tygodnie – w piątki późnym popołudniem oraz w soboty i niedziele.

Program nauczania:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2. Język obcy zawodowy;
 3. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną;
 4. Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 5. Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
 6. Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
 7. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej;
 8. Podstawy przedsiębiorczości;
 9. Praktyki zawodowe na I i II semestrze.

Absolwent potrafi:

 • nawiązywać i podtrzymywać kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby rozwoju fizycznego podopiecznego;
 • planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniający diagnozę oraz możliwości i potrzeby podopiecznego;
 • organizować działania w zakresie opieki medycznej, w celu poprawy funkcjonowania podopiecznego;
 • dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu opieki medycznej.

SZKOŁA POSIADA PODPISANE LISTY INTENCYJNE, ZAPEWNIAJĄCE NASZYM SŁUCHACZOM ODBYCIE NIEZBĘDNYCH PRAKTYK WE WSKAZANYCH PRZEZ SZKOŁĘ OŚRODKACH, W DOGODNYM DLA SŁUCHACZY TERMINIE!

Korzyści:

 • każdy słuchacz bezpłatnie uzyskuje indeks i legitymację, które uprawniają do zniżek,
 • wystawiamy darmowe zaświadczenia o nauce,
 • wszystkie egzaminy są bezpłatne,
 • zapewniamy bezpłatne pomoce naukowe,
 • kapitalna, rodzinna atmosfera,
 • kształcenie na najwyższym poziomie,
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza,
 • doskonała, kompetentna obsługa,
 • nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów!

SZKOŁA CAŁKOWICIE BEZPŁATNA!