W związku z zagrożeniem spowodowanym pandemią koronawirusa, w szkołach Arkadia wprowadziliśmy szereg obostrzeń niezbędnych do prowadzenia bezpiecznego nauczania w naszych placówkach.

Od 01 września 2020 r. cały budynek szkoły Arkadia wraz z korytarzami oraz salami dydaktycznymi podlega dezynfekcji. Nasi uczniowie otrzymują od nas maseczki ochronne oraz korzystają z naszych środków do dezynfekcji rąk.

Kadra dydaktyczna oraz pracownicy szkoły także zaopatrzeni są w maseczki oraz przyłbice ochronne. Szkoły Arkadia spełniają wszelkie normy GIS oraz Ministerstwa Zdrowia, lecz aby zapewnić Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa wypracowaliśmy własne procedury, które weszły w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

Procedury pracy Szkoły Policealnej „Arkadia” w Opolu oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Arkadia” w Opolu w czasie trwania pandemii 2020 r.

Podstawa prawna: 

– Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

– Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020r. 

Wytyczne:

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie słuchacze zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.

2. W momencie przebywania słuchaczy, nauczycieli i pracowników w strefie umożliwiającej kontakt z innymi osobami, gdzie zachowanie dystansu społecznego jest utrudnione, należy zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy. 

3. Osoby towarzyszące słuchaczom nie mogą wejść na teren szkoły.   

4. Zarówno w drodze do szkoły, jak i ze szkoły słuchacze przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na drzwiach wejściowych do budynku. 

5. W szkole wprowadza się ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

6. Szkoła zapewnia i stosuje sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzinami słuchaczy.

7. W szkole prowadzony jest rejestr osób wchodzących do budynku (osoby  z zewnątrz).

8. Szkoła zastrzega sobie prawo pomiaru temperatury ciała każdej osoby przebywającej na terenie placówki. W przypadku słuchaczy niepełnoletnich pomiar odbywa się za zgodą rodziców. 

9. Jeżeli pomiar temperatury ciała będzie równy lub przekroczy 38oC, szkoła ma prawo odmówić wpuszczenia konkretnej osoby na teren placówki. 

10. Do pomiaru temperatury służy termometr bezdotykowy. 

11. Ze względu na ryzyko zakażenia należy ograniczyć kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji,  m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji organizuje się również spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych słuchaczy.

12. W przypadku stwierdzenia u słuchacza objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić rodzinę oraz poprosić o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej. 

13. Słuchacz odizolowany jest również w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w termometr bezdotykowy i przebywa w nim do momentu pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych lub służb medycznych (gabinet pielęgniarki szkolonej). 

14. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między słuchaczami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali. Zajęcia lekcyjne dla poszczególnych klas odbywają się na „odciętych” piętrach, tzn. słuchacze korzystają z klas, korytarzy oraz toalet tylko na jednej kondygnacji budynku – część klas będzie korzystała z pierwszego piętra, a pozostałe klasy z drugiego pietra budynku, dzięki czemu słuchacze nie będą przemieszczać się miedzy piętrami.

15. Wszystkich słuchaczy, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

16. Meble szkolne (ławki, krzesła) oraz pomoce dydaktyczne używane przez słuchaczy  podczas zajęć będą regularnie dezynfekowane. Nie należy  używać pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. Słuchacze używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych słuchaczy. 

17. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. 

18. Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt słuchaczy ze sobą, dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia słuchaczy do palarni, spożywania posiłków oraz pobytu słuchaczy w sekretariacie szkoły. Praca w szkole jest zorganizowana
z uwzględnieniem korzystania słuchaczy z określonego piętra budynku oraz dodatkowych środków ochrony w postaci płynów do dezynfekcji. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.

1. Przy dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta, znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności w zakresie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

2. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych. 

3. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole (zwłaszcza łazienki)  są regularnie myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników. 

4. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie. 

5. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby słuchacze nie byli narażeni na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych powieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz znajdują się mydła w płynie ,a w każdej sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskim oraz sekretariacie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk  z  instrukcją ich dezynfekcji. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez podwyższonej temperatury ciała oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60. roku życia minimalizującą ryzyko zakażenia. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani, że:

a) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem;

b) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną;

c) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) Należy  zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

d) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (kontakt z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a następnie Właścicielem szkoły).

Ponadto prezentujemy poniżej garść najważniejszych informacji o koronawirusie oraz infografikę prezentującą prawidłowy sposób mycia rąk.